Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert - „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

2019.02.28 10:30 , aktualizacja: 2019.02.28 11:36

Autor: Małgorzata Pokrywczyńska, MCPS, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 233/27/19 z 26 lutego br. ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2019 zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,
w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. 


Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl .

 
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji. 
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

 

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 28 lutego 2019 r. do 27 marca 2019 r. 
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 29 marca 2019 r. 
Wyniki oceny formalnej: od 15 do 19 kwietnia 2019 r. 
Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: do 6 czerwca 2019 r. 
Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 6 czerwca do 15 grudnia 2019 r.

 

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 r, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"  (w systemie Witkac.plkonkursy oznaczone nr: MCPS.WOP/4301-2-2). W przypadku złożenia dwóch ofert łączna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 75 000 zł.

 

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 10 lub 42.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym

 

Liczba wyświetleń: 212

powrót