Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert - „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

2019.02.28 12:40 , aktualizacja: 2019.02.28 15:11

Autor: Ewa Wypych (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W dniu 26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 234/27/19 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań  publicznych  Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”  - Zadanie:

  1. Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.
  2. Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące działalność edukacyjną i inne.
  3. Wspieranie realizacji programów reintegracji i aktywizacji społecznej i zawodowej osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.
  4. Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 28 lutego 2019 r. do 27 marca 2019 r.

Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 29 marca 2019 r.
Wyniki oceny formalne od  6 do 10 maja 2019 r.
Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: do 25 czerwca 2019 r.

Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 25 czerwca 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

 

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jej przedmiotem.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi:- dla zadania 1 –30 000,00 zł;- dla zadania 2 – 15 000,00 zł;- dla zadania 3 – 15 000,00 zł;- dla zadania 4 – 30 000,00 zł.

W przypadku złożenia dwóch ofert łączna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 60 000,00zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” . Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 10 lub 42.Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Szczegółowe informacje 

 

W dniu 26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 234/27/19 ogłosił  nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze w podobszarze„Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od  28 lutego 2019 r. do 27 marca 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze. 

Liczba wyświetleń: 130

powrót