Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert – "Zaburzenia życia rodzinnego w związku z alkoholem"

2019.02.28 16:15 , aktualizacja: 2019.03.06 16:24

Autor: Dominika Wolska, MCPS, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 26 lutego br., uchwałą nr 232/27/19 ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”

 

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl .

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

 

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 28 lutego do 27 marca 2019 r.
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 29 marca 2019 r.
Wyniki oceny formalnej: od 6 do 10 maja 2019 r.
Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: do 4 lipca 2019 r.
Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 4 lipca do 15 grudnia 2019 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jej przedmiotem. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi:

  • dla zadania 1 – 50 000,
  • dla zadania 2 – 50 000,
  • dla zadania 3 – 20 000,
  • dla zadania 4 – 55 000,
  • dla zadania 5 – 100 000 zł.

W przypadku złożenia dwóch ofert łączna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 155 000 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 10 lub 42.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym 

 

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze  „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

 

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 28 lutego do 27 marca 2019 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze

 

 

Liczba wyświetleń: 257

powrót