Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Nabór na dofinansowanie zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” realizowanych w trybie pozakonkursowym (art. 19a) tzw. „małe dotacje”

2018.02.28 15:55 , aktualizacja: 2018.03.01 12:44

Autor: Łukasz Kołodziejski (ES), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że w budżecie województwa mazowieckiego na 2018 r. zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane w trybie pozakonkursowym tzw. „małych dotacji” organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

 

Rodzaj zadania publicznego

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

 

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. „małych dotacji”

 1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 zł.
 2. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19 a ww. ustawy, w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
 3. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (termin realizacji zadania musi obejmować wszystkie działania niezbędne do zrealizowania zadania publicznego).
 4. Termin zakończenia realizacji zadania nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2018 r.
 5. Projekt powinien być samodzielny, tzn. nie może być ciągłością zadania, na które przeznaczona została dotacja w ramach ogłoszonego otwartego konkurs ofert.
 6. Wnioskowane zadanie powinno mieć realny i skonkretyzowany charakter oraz nie może obejmować swoim zakresem rzeczowym jedynie zakupu sprzętu sportowego lub zakupu sprzętu sportowego połączonego z wynagrodzeniem trenera/opiekuna. 
 7. Proponowane do realizacji zadanie publiczne musi być zgodne z statutową działalnością nieodpłatną lub odpłatną pożytku publicznego Oferenta i być realizowane na rzecz mieszkańców Województwa Mazowieckiego.

 

Zasady przyznawania dotacji

 1. Oferent składający ofertę zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” dostępnego na stronie www.dialog.mazovia.pl  – zakładka „Konkursy Ofert”.
 2. Oferty należy składać minimum 40 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania publicznego.
 3. Oferty należy składać poprzez Generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do Generatora, przygotowania
  i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1 dokumentu, o którym mowa w pkt 1.
 4. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie oferty
  i podpisanie jej przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty w zamkniętej kopercie:
  1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub
   w punktach kancelaryjnych Urzędu;
  2.  osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie www.mazovia.pl  - zakładka "urząd marszałkowski";
  3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03 – 719 Warszawa; z dopiskiem na kopercie: „Małe dotacje – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 r.”
  4. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie www.mazovia.pl - zakładka "cyfrowy urząd".
 5. Do składanej oferty należy dołączyć kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji oraz kopię statutu, który określa przedmiot działalności oferenta i sposób reprezentacji -  w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 6. W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każda musi być złożona, w osobnej, zamkniętej kopercie.
 7. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej dostarczenia w wersji papierowej.
 8. Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowej wersji oferty, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 9. Za prawidłowo złożoną ofertę uznaje się jedynie ofertę wygenerowaną za pomocą generatora. Oferty nie wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie.
 10. Oferent w złożonej ofercie nie może uwzględniać kosztów pochodzących z wkładu rzeczowego, jako elementu wkładu własnego.
 11. W przypadku uchybień formalnych oferent niezwłocznie jest informowany o uchybieniach i sposobie ich poprawienia. Dopóki oferta nie jest poprawna formalnie pozostaje bez rozpatrzenia.
 12. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 13. O uznaniu celowości realizacji zadania decyduje Zarząd Województwa Mazowieckiego w formie uchwały. Od uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie uznania/nieuznania celowości realizacji zadania nie przysługują środki odwoławcze.

Dodatkowych informacji w zakresie składania ofert w trybie pozakonkursowym udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu – Biuro Sportu, pod numerem telefonów: (22) 59-79-418; (22) 59-79-417; (22) 59-79-414.

Liczba wyświetleń: 1440

powrót