Otwarte konkursy ofert

Przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018.06.20 11:35 , aktualizacja: 2018.06.22 09:06

Na mocy Uchwały nr 990/348/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2018 roku, przyznano dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wsparcie otrzyma 17 oferentów.

więcej o: Przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

2018.06.14 10:10

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 937/347/18  z dnia 12 czerwca 2018 r., rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze: „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczącego działań służących przeciwdziałaniu narkomanii

2018.06.13 15:10

12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 943/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczącego działań służących przeciwdziałaniu narkomanii

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych – „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”

2018.06.13 13:45

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr  941/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”. 

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych – „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”

Rusza konkurs ofert dotyczący start-upów

2018.06.08 13:55 , aktualizacja: 2018.06.08 14:58

Zarząd województwa podjął decyzję o uruchomieniu konkursu ofert w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość.

więcej o: Rusza konkurs ofert dotyczący start-upów

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – zadanie „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”

2018.06.07 14:10 , aktualizacja: 2018.06.07 16:09

29 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 848/344/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – zadanie „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspierania rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

2018.06.07 14:05 , aktualizacja: 2018.06.07 16:10

29 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 847/344/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspierania rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2018.06.07 14:00 , aktualizacja: 2018.06.07 16:10

29 maja br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 846/344/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”