Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2019.02.27 15:20

Termin składania ofert od 28 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 11 czerwca 2019 r.

więcej o: Konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2019.02.22 14:05

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, publikacji, organizacja konferencji, konkursów, festynów, wykładów, audycji, warsztatów itp.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Otwarty konkurs ofert - Polityka Senioralna

2019.02.19 15:35 , aktualizacja: 2019.02.20 15:07

Termin składania ofert - od 26 lutego do 19 marca br.

więcej o: Otwarty konkurs ofert - Polityka Senioralna

Nabór do komisji konkursowej - Polityka Senioralna

2019.02.19 15:30 , aktualizacja: 2019.02.19 15:38

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 217/25/19 z dnia 18 lutego 2019 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”:

więcej o: Nabór do komisji konkursowej - Polityka Senioralna