Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

2019.01.08 09:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 220/11/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2019 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”