Otwarte konkursy ofert

Rusza konkurs ofert w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia"

2018.03.19 13:05 , aktualizacja: 2018.03.19 13:18

Od 21 marca do 10 kwietnia br. do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM można składać oferty na realizację zadań w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”.

więcej o: Rusza konkurs ofert w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia"

Konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”

2018.03.09 09:50

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” na lata 2018–2019.

więcej o: Konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”

Trzy otwarte konkursy ofert w obszarze Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

2018.02.22 14:35 , aktualizacja: 2018.02.23 11:21

Do Mazowieckiego Centrum Polityki SPołecznej od 23 lutego do 15 marca br. można składać oferty oraz zgłoszać kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej".  

więcej o: Trzy otwarte konkursy ofert w obszarze Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Przedłużenie oceny formalnej ofert złożonych w konkursie w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2018.02.22 10:50 , aktualizacja: 2018.02.22 11:01

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że w związku z przedłużającą się procedurą oceny ofert zgłoszonych do otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2018 roku w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych konkursu podany zostanie do publicznej wiadomości między dniem 1–7 marca br.

więcej o: Przedłużenie oceny formalnej ofert złożonych w konkursie w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”

2018.02.21 15:35 , aktualizacja: 2018.02.21 16:02

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 303/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.    

więcej o: Otwarty nabór osób do komisji konkursowej w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”