Uchwały sejmiku

2005.06.09

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 81/05
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 czerwca 2005 r.

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 i Nr 123, poz. 1353), w związku z § 9 ust. 2 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”, zwaną dalej „Odznaką”.
2. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne zasługi dla Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

1. Odznakę nadaje się osobom fizycznym, osobom prawnym, podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej, obywatelom lub instytucjom innych państw, zwanych dalej „podmiotami”, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju Województwa Mazowieckiego, powiatu, gminy lub miejscowości, w której działają, wzbogacając dorobek Regionu Mazowsza.
2. Odznaka może być nadana temu samemu podmiotowi tylko raz.
3. Odznaka może być nadana pośmiertnie.

§ 3.

1. Odznakę nadaje Sejmik Województwa Mazowieckiego w drodze uchwały, podjętej na wniosek Kapituły Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”, zwanej dalej „Kapitułą”.
2. Aktu wręczenia Odznaki dokonuje się na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
3. Odznaka może być nadana nie więcej niż 10-ciu podmiotom w ciągu roku kalendarzowego.

§ 4.

1. Odznaka ma kształt koła o średnicy 35 mm, o grubości 1,5 mm, brzegu gładkim, na którego krawędzi z jego obu stron znajduje się gładka, wypukła obwódka o szerokości 1 mm. W centrum Odznaki znajduje się pokryty emalią herb Województwa Mazowieckiego, przedstawiający w polu czerwonym orła srebrnego (białego) o dziobie i szponach złotych oraz złotym pierścieniu spinającym ogon. Tarcza herbowa (bez górnej części herbu) znajduje

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • Załączniki
 • Załączniki - Wzory

  Art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.) przyznaje jednostkom samorządu terytorialnego wszystkich szczebli prawo do ustanawiania własnych herbów, flag, emblematów, insygniów i innych symboli oraz odznak honorowych.

  Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy odznakami mogą być emblematy, godła, barwy, herby miast lub województw oraz inne przedmioty, chociażby powszechnie używane, jeżeli sposób ich sporządzenia i używania wskazuje na to, że mają służyć celom określonym w ustawie.

  Mając na względzie powyższe upoważnienie proponuje się ustanowienie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”.

  Odznaka nadawana byłaby przez Sejmik Województwa Mazowieckiego i wręczana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego podmiotom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju Regionu Mazowsza, powiatu, gminy lub miejscowości, w której działają wzbogacając dorobek Regionu w dziedzinach takich jak np. gospodarka, budownictwo, służba zdrowia, edukacja, kultura, nauka, ekologia, służba społeczna itd.

  Zgodnie z art. 3 ust. 3 wymienionej na wstępie ustawy projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”, po przyjęciu jego treści przez Sejmik Województwa Mazowieckiego należy przesłać do :
  - ministra właściwego do spraw administracji publicznej, z wnioskiem o zaopiniowanie (zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach /Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm./ minister ma 3 miesiące od daty złożenia wniosku na wydanie opinii),
  - Przewodniczącego Komisji Heraldycznej z wnioskiem o zaopiniowanie (zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej /Dz. U. Nr 70, poz. 779/ Komisja jest zobowiązana zaopiniować wniosek w terminie 30 dni od jego otrzym
 • powrót