Uchwały sejmiku

2005.10.24

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 157/05
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 października 2005 r.

w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
(Dz. U. Nr 31, poz. 130, oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 i Nr 123, poz. 1353),
w związku z § 9 ust. 2 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia
2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku pt. „Zasady i tryb postępowania w sprawach o nadanie Odznaki, sposobu wręczania i noszenia Odznaki oraz wzory dokumentów” do uchwały
Nr 81/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. 1. Powołuje się Komisję ds. Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”, zwaną dalej „Komisją”.
2. W skład Komisji wchodzi: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zwany dalej „Przewodniczącym Sejmiku” oraz przewodniczący wszystkich klubów radnych.
3. Obradom Komisji przewodniczy Przewodniczący Sejmiku lub osoba przez niego upoważniona.
4. Decyzje Komisji zapadają w drodze konsensusu.
5. Regulamin pracy Komisji określi Przewodniczący Sejmiku na pierwszym posiedzeniu Komisji.”;
2) § 2. otrzymuje brzmienie:
„ § 2. Komisja rozpatruje wnioski o nadanie Odznaki.”;
3) w § 3:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek o nadanie Odznaki składa się do Przewodniczącego Komisji nie później niż dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia Odznaki.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w niniejszych Zasadach, Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego upoważniona wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia.”;

4) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odznakę nosi się na prawej stronie

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1206.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • Załącznik

  W związku z uwagami zgłoszonymi przez Biuro Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonano stosownych zmian w załączniku do projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustanowienia odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”.
  Wprowadzono zmiany w § 1 – 3 „Zasad i trybu postępowania w sprawach
  o nadanie Odznaki, sposobu wręczania i noszenia Odznaki oraz wzorów dokumentów” oraz w załączniku do „Zasad”, a dotyczą one nazwy instytucji rozpatrującej wnioski o nadanie odznaki – nazwę „Kapituła” zastąpiono nazwą „Komisja” (jako, że zgodnie z tradycją funkcjonowanie Kapituł jest historycznie związane z instytucją orderów, a nie odznak).
  Jednocześnie należy zaznaczyć, iż Komisja ds. Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” nie będzie komisją w rozumieniu przepisów rozdziału
  5 Statutu Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały
  Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2005 r.
  w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego. Została ona pomyślana jako instytucja odrębna, działająca tylko w zakresie spraw dotyczących Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”.
  Ponadto, zgodnie z sugestią zawartą w piśmie Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, iż odznaki zawieszone na wstążce nosi się na lewej stronie piersi, a odznaki bez wstążki, na prawej - ponieważ Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza” nie jest zawieszona na wstążce - dokonano stosownej zmiany w § 6 ust. 2 Zasad.
  Pozostała treść uchwały i załączników pozostaje bez zmian.
  Przedstawiając powyższe proponuje się podjęcie przedmiotowej uchwały.
 • powrót