Uchwały sejmiku

2006.07.18

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko

Uchwała 141/06
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 lipca 2006 r.

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz art. 4 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 i Nr 123, poz. 1353), w związku z § 9 ust. 2 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Ustanawia się Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”, zwaną dalej „Odznaką”.
  2. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne zasługi dla Województwa Mazowieckiego.


§ 2.

  1. Odznakę nadaje się osobom fizycznym, osobom prawnym, podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej, obywatelom lub instytucjom innych państw, zwanych dalej „podmiotami”, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju Województwa Mazowieckiego, powiatu, gminy lub miejscowości, w której działają wzbogacając dorobek Województwa Mazowieckiego.
  2. Odznaka może być nadana temu samemu podmiotowi tylko raz.
  3. Odznaka może być nadana pośmiertnie.


§ 3.

Odznakę nadaje Sejmik Województwa Mazowieckiego w drodze uchwały, podjętej na wniosek Komisji Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”, zwanej dalej „Komisją”.

§ 4.

  1. Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 34 mm, w kolorze srebrnym, wykonany w metalu, mający u góry uszko i kółko, do zawieszenia na wstążce. Pośrodku licowej strony Odznaki, na czerwono emaliowanym polu znajduje się wizerunek orła z Herbu Województwa Mazowieckiego pokryty białą emalią. Wizerunek orła okolony jest otokiem, o wypukłych krawędziach, w którym u góry znajduje się napis „ZASŁUŻONY DLA MAZOWSZA”, natomiast na dole półwieniec ze stylizowanych liści wawrzynu. Na odwrotnej stronie Odznaki, w otoku o wypukłych krawędziach, po środku znajduje się monogram „WM”, a poniżej wyodrębnione pole na dole półwieniec ze stylizowanych liści wawrzynu. Na odwrotnej stronie Odznaki, w otoku o wypukłych krawędziach, po środku znajduje się monogram „WM”, a poniżej wyodrębnione pole na numer kolejny nadanej Odznaki. Odznaka zawieszona jest na wstążce o szerokości 35 mm, wykonanej z czerwonego rypsu jedwabnego, z dwoma srebrzystymi paskami szerokości 4 mm, umieszczonymi w odległości 10 mm od krawędzi wstążki.
  2. Wzór graficzny Odznaki wraz z wstążką określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 5.

  1. Dane osób i instytucji wyróżnionych Odznaką podlegają ewidencji.
  2. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach o nadanie Odznaki, sposobu wręczania i noszenia Odznaki określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7.

Koszty związane z nadawaniem Odznaki pokrywane są z budżetu Województwa Mazowieckiego w części dotyczącej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną w zakresie spraw związanych z nadawaniem Odznaki  zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący SejmikuWojewództwa MazowieckiegoPiotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.) przyznaje jednostkom samorządu terytorialnego wszystkich szczebli prawo do ustanawiania własnych herbów, flag, emblematów, insygniów i innych symboli oraz odznak honorowych.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy odznakami mogą być emblematy, godła, barwy, herby miast lub województw oraz inne przedmioty, chociażby powszechnie używane, jeżeli sposób ich sporządzenia i używania wskazuje na to, że mają służyć celom określonym w ustawie.
Mając na względzie powyższe upoważnienie ustawowe za wskazane uznać należy podjęcie czynności zmierzających do ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”.
Odznaka nadawana byłaby przez Sejmik Województwa Mazowieckiego i wręczana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego podmiotom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju Województwa Mazowsza, powiatu, gminy lub miejscowości, w której działają wzbogacając dorobek Województwa w dziedzinach takich jak np. gospodarka, budownictwo, służba zdrowia, edukacja, kultura, nauka, ekologia, służba społeczna itd.
Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 81/05 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” oraz uchwałą Nr 157/05 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” akceptował już inicjatywę ustanowienia Odznaki, jej wzoru oraz zasad nadawania. Wprowadzone w przedkładanym projekcie zmiany – w porównaniu z poprzednimi uchwałami Sejmiku - dotyczą wzoru Odznaki oraz jej opisu (§ 4 ust. 1) i wynikają z ustanowienia nowego wzoru Herbu Województwa.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 1 wymienionej na wstępie ustawy – projekt wzoru Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” oraz projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie jej ustanowienia, zostały pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Podstawę wyrażenia tej opinii stanowiła uchwała Komisji Heraldycznej. Należy podkreślić, iż Komisja Heraldyczna oceniła wysoko walory artystyczne wzoru projektu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”. Pozytywną opinię w sprawie ww. projektów wydał też Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Środki finansowe związane z wejściem w życie przedmiotowej uchwały zostały zabezpieczone w Budżecie Województwa Mazowieckiego.

Pliki do pobrania

Rozmiar 127 kB , Liczba pobrań: 242, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 53 kB , Liczba pobrań: 285, Dokument programu Microsoft Word
powrót