Uchwały sejmiku

2006.12.27

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 27/06
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego”

Na podstawie art. 18 pkt 13 art. 75 i 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchyla się uchwałę Nr 53/35/2000 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2000 roku w sprawie „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Mazowieckiego”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął w dniu 16 października 2000 roku uchwałę nr 53/35/2000 w sprawie „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Mazowieckiego”. Dokument określa główne cele współpracy zagranicznej Województwa Mazowieckiego uznając w pierwszym rzędzie za priorytetowe te kierunki współpracy, które służyć będą intensyfikacji procesu integracji Polski z Unią Europejską.
Podkreślono także, że Województwo Mazowieckie zainteresowane jest promowaniem współpracy gospodarczej, transferem technologii, ochroną zdrowia, walką z bezrobociem, współpracą i wymianą młodzieży i innych grup społecznych, ochroną środowiska naturalnego poprawą infrastruktury drogowej i transportowej, wymianą kulturalną oraz medialną.
Za zadania pierwszoplanowe we współpracy międzyregionalnej uznano sprawę nawiązania bezpośredniej współpracy z regionami państw członkowskich i stowarzyszonych Unii Europejskiej.
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zaistniała konieczność przygotowania nowych „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Mazowieckiego” odnoszących się do nowej sytuacji prawnej i międzynarodowej Polski.
Treść nowego dokumentu uwzględnia nową rolę Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zaś elementy związane z kontynuowaniem celów i zadań dotyczących dotychczasowej współpracy zagranicznej zostały rozbudowane i uzupełnione aktualnymi zagadnieniami z dziedziny społeczno-kulturalnej, gospodarczej i naukowo-edukacyjnej.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa: „Priorytety współpracy zagranicznej województwa mogą być uchwalane oraz inicjatywy zagraniczne województwa, w tym w szczególności projekty umów o współpracy regionalnej, mogą być podejmowane za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych”.
Prezentowany tekst „Priorytetów” uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy z Zagranicą, co pozwoliło skierować projekt pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego, któ

Pliki do pobrania

Rozmiar 44 kB , Liczba pobrań: 722, Dokument programu Microsoft Word
powrót