Uchwały zarządu

Nr 2598/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie umorzenia wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. więcej

Nr 2597/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności wierzytelności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego należnej od Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny „STERNIK”. więcej

Nr 2596/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie formy i wysokości zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i upoważnienia do ich podpisania. więcej

Nr 2595/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 r. więcej

Nr 2594/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Województwu Podlaskiemu części zadania własnego i przejęcia od Województwa Podlaskiego do wykonania części zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. więcej

Nr 2593/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym na terenie Województwa Mazowieckiego oraz wydatkowania środków na jego realizację. więcej

Nr 2592/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie rozpatrzenia skargi, wniesionej przez mieszkańców wsi Brześce na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, dotyczącej likwidacji przepustów pod drogą wojewódzką nr 724 w miejscowości Brześce. więcej

Nr 2591/98/07 z dn. 12-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisywanie Umów o dofinansowanie Projektów w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pomiędzy Samorządem Województwa a Beneficjentami. więcej

Nr 2590/98/07 z dn. 12-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wybranym zgodnie z procedurą zaproponowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 2589/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie przyjęcia do realizacji Planów Działania dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2008. więcej
Uchwały zarządu