Uchwały zarządu

Nr 1973/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
dla Działania 6.2 „Turystyka”.

więcej

Nr 1972/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanych
pod względem oceny wykonalności
projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/5.2/1/2009 lista nr 4 Priorytet V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” dla Działania 5.2 "Rewitalizacja miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1971/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu znajdującego się
w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”.

więcej

Nr 1970/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 na rok 2010.

więcej

Nr 1969/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej)złożonych w ramach konkursu zamkniętego
bez preselekcji RPOWM/2.3/1/2009 Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.3 „Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 –
 2013.

więcej

Nr 1968/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania
w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/7.1/1/2008 Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” dla Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1967/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie zatwierdzenia listyrankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.4/2010 dla Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego
od dnia 29 marca 2010 r. do dnia 26 kwietnia 2010 r. na podstawie Protokołu z III Posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

więcej

Nr 1966/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie zatwierdzenia listyrankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.2/2010 dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytet VI Rynek pracy otwarty
dla wszystkich,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego
od dnia 29 marca 2010 r. do dnia 26 kwietnia 2010 r.

więcej

Nr 1965/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1964/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie’,Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej
Uchwały zarządu