Uchwały zarządu

Nr 1963/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. na rzecz realizacji projektu „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Nr 1962/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie przyjęcia dokumentacji konkursowej na wybór instytucji prowadzącej Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach.

więcej

Nr 1961/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

więcej

Nr 1960/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, wzoru wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz instrukcji wypełniania tego wniosku.

więcej

Nr 1959/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu sprzętu techniczno - biurowego i sprzętu komputerowego do realizacji zadań w ramach projektów systemowych
pn. „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo
– Informacyjnych w zakresie innowacji” i „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza”.

więcej

Nr 1958/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie umowy z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na wykonanie usługi polegającej na oszacowaniu wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN.

więcej

Nr 1957/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca w sprawie zakupu usługi polegającej na zamieszczeniu w Internecie reklamy Mazowsza w ramach kampanii promocyjnej turystycznej Marki Mazowsze.

więcej

Nr 1956/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie w sprawie współorganizacji uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień laureatom IV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” oraz wydatkowania środków na jego realizację.

więcej

Nr 1955/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

więcej

Nr 1954/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Sanniki
a Województwem Mazowieckim w sprawie określenia wysokości budżetu dla instytucji kultury Europejskie Centrum Artystyczne imienia Fryderyka Chopina w Sannikach (dawna nazwa: Pałac w Sannikach) na 2010 rok.

więcej
Uchwały zarządu