Uchwały zarządu

Nr 1943/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania „Zapilicze” w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

więcej

Nr 1942/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie zakupu usług publikacji prasowych związanych z ogłoszeniem terminów
i miejsc naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013.

więcej

Nr 1941/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz udzielenia upoważnienia do podpisywania umów dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

więcej

Nr 1940/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na dodatkowe prace mające na celu realizację i zakończenie I części zadania
pn.: „Likwidacja obiektów składowania przeterminowanych środków ochrony roślin
i ich opakowań (tzw. mogilników) położonych w miejscowościach: Orońsko, Osiny, Podrogów i mogilnika znajdującego się w okolicach miejscowości Cecylówka, w obrębie Grabowy Las, oraz odpadów pestycydowych złożonych w mogilnikach znajdujących się w miejscowościach: Garlino, Zajezierze, Kamion oraz w magazynie znajdującym się
w miejscowości Leszno, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, położonych na terenie województwa mazowieckiego, wraz z rekultywacją terenów”.

więcej

Nr 1939/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) w sadzie Bogusławy Kaczmarczyk.

więcej

Nr 1938/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie zaopiniowania projektu Krajowego planu gospodarki odpadami 2014.

więcej

Nr 1937/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Lubowidz  na lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017”.

więcej

Nr 1936/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Żelechów na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017.

więcej

Nr 1935/385/10 z dn. 28-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na organizację posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w 2010 roku.

więcej

Nr 1934/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na organizację posiedzeń Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego
w 2010 roku.

więcej
Uchwały zarządu