Uchwały zarządu

Nr 2005/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie zaopiniowania nowego Regulaminu Organizacyjnego Teatru Praga.

więcej

Nr 2004/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie Aneksu nr 1 do Umowy nr KU/B/VII/1/1/66/10 zawartej w dniu 19 maja
2010 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Województwem Mazowieckim dotyczącej przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych
przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2003/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Dobre na lata 2010 - 2017”.

więcej

Nr 2002/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta
i Gminy Pilawa na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017.

więcej

Nr 2001/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania do uzgodnienia z Radą m. st. Warszawy
i z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiskaw Warszawieprojektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1982, z późn. zm.).

więcej

Nr 2000/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie skargi Państwa Gajewskich, Państwa Muszyńskich i Pana Władysława Rutkowskiego, na działalność Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie.

więcej

Nr 1999/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie umowy w sprawie zasad finansowania, realizacji i rozliczenia środków pomocy finansowej z budżetu Gminy Łomianki na kontynuowanie wykonania dokumentacji technicznej na potrzeby zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000 ÷ 537+400
w gm. Łomianki”.

więcej

Nr 1998/387/10 z dn. 05-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia, dotyczącej wykonania usługi merytorycznego wsparcia Zamawiającego, w zakresie opiniowania dokumentów, dotyczących implementacji modelu danych, realizowanej w ramach projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

więcej

Nr 1997/387/10 z dn. 05-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Teatru Praga w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu