Uchwały zarządu

Nr 2106/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac nad studium ewaluacyjnym oceniającym możliwość realizacji Inicjatywy JESSICA w Województwie Mazowieckim oraz upoważnienia do podpisania wystąpieniado Europejskiego Banku Inwestycyjnegow tym zakresie.

więcej

Nr 2105/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na rozpatrywanie odwołań
od negatywnych rozstrzygnięć protestów, składanych do Instytucji Pośredniczącej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2104/391/10 z dn. 19-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu sprzętu techniczno - biurowego i sprzętu komputerowego do realizacji zadań w ramach projektów systemowych pn. „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo
– Informacyjnych w zakresie innowacji” i „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza”.

więcej

Nr 2103/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji przygotowania i przeprowadzenie kampanii informacyjno                - promocyjnej Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo Informacyjnych w zakresie innowacji.

więcej

Nr 2102/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie unieważnienia postępowania na opracowanie koncepcji przygotowania i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo Informacyjnych w zakresie innowacji.

więcej

Nr 2101/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki  „Koleje Mazowieckie – KM ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

więcej

Nr 2100/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin” Sp. z o.o.

więcej

Nr 2099/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie pełnomocnictwa dla likwidatora gospodarstwa pomocniczego
pn. „Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie”.

więcej

Nr 2098/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

więcej

Nr 2097/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie zakupu usługi polegającej na wykonaniu inwentaryzacji oraz kosztorysów
na roboty budowlane w „Domu Pracy Twórczej Artystów Niepełnosprawnych” wybudowanego w miejscowości Ruda gm. Dębe Wielkie.

więcej
Uchwały zarządu