Uchwały zarządu

Nr 96/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

więcej

Nr 95/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie dokonania przez Województwo Mazowieckie wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw (rata należna za miesiąc grudzień 2010 r.).

więcej

Nr 94/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.

więcej

Nr 93/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania- Przyjazne Mazowsze w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

więcej

Nr 92/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Kwitnących Sadów” w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

więcej

Nr 91/4/10 z dn. 14-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu nr POKL.06.02.00-14-085/08 Własna firma z Europejskim Funduszem Społecznym realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 90/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.5/2010 dla Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 18 maja 2010 r. do dnia 16 czerwca 2010 r.

więcej

Nr 89/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie Regulaminu oceny merytorycznej wniosków i Komisji Konkursowych powołanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 88/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach oraz aneksów do umów ramowych na prowadzenie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011 - 2014.

więcej

Nr 87/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie unieważnienia postępowania (część II zamówienia) na opracowanie i zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem w ramach projektu systemowego „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza”.

więcej
Uchwały zarządu