Uchwały zarządu

Nr 86/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów przekazywanych do Instytucji Certyfikującej i upoważnienia do dokonywania oczywistych sprostowań, poprawiania omyłek i błędów pisarskich w tych dokumentach oraz zatwierdzenia Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do podpisywania dokumentów przekazywanych do Instytucji Certyfikującej i Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do dokonywania oczywistych sprostowań, poprawiania omyłek i błędów pisarskich w dokumentach przekazywanych do Instytucji Certyfikującej.

więcej

Nr 85/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego zawartego w dniu 6 lutego 2008 r. i upoważnienia do dokonywania oczywistych sprostowań, poprawiania omyłek i błędów pisarskich w tych dokumentach oraz zatwierdzenia Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do podpisywania poszczególnych dokumentów związanych z realizacją Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego i Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do dokonywania oczywistych sprostowań, poprawiania omyłek i błędów pisarskich w poszczególnych dokumentach związanych z realizacją Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 84/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce.

więcej

Nr 83/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wyrażenia zgody na cofnięcie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce.

więcej

Nr 82/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie do dokonywania w imieniu Województwa Mazowieckiego czynności związanych z realizacją działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałania: 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" i 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie".

więcej

Nr 81/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego oraz ustanowienia administratora.

więcej

Nr 80/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na pokrycie kosztów opracowania projektu graficznego i przygotowania do druku podręcznika „Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa” w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły”.

więcej

Nr 79/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na pokrycie kosztów aktualizacji podręcznika „Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa” w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły”.

więcej

Nr 78/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie przyznania nagród rocznych za 2009 rok Dyrektorom Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

więcej

Nr 77/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa procesowego.

więcej
Uchwały zarządu