Uchwały zarządu

Nr 126/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wydatkowania w roku 2010 środków finansowych na realizację umowy nr 17/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r., dotyczącej wykonania prac eksperckich, dostawy oprogramowania, dostawy i wdrożenia zintegrowanych ze sobą systemów teleinformatycznych oraz przeprowadzenia szkoleń, realizowanej w ramach projektu pt. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

więcej

Nr 125/4/10 z dn. 14-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 2007 - 2013 w działaniu 2.2 „Rozwój e-usług”.

więcej

Nr 124/4/10 z dn. 14-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 2007 - 2013 w działaniu 1.7 „Promocja Gospodarcza”.

więcej

Nr 123/4/10 z dn. 14-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych na pokrycie należności za zakup trzech tablic informacyjnych o projekcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w działaniu 2.2 „Rozwój e - usług”.

więcej

Nr 122/4/10 z dn. 14-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi polegającej na prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej

Nr 121/4/10 z dn. 14-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury zamówienia publicznego na realizację części zadania projektowego „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB” w ramach projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla powiatów: żyrardowskiego, wołomińskiego, ostrowskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, garwolińskiego, ciechanowskiego, mińskiego, makowskiego i Miasta Siedlce.

więcej

Nr 120/4/10 z dn. 14-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych na pokrycie należności za zakup trzech tablic informacyjnych o projekcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w działaniu 1.7 „Promocja Gospodarcza”.

więcej

Nr 119/4/10 z dn. 14-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi polegającej na prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

więcej

Nr 118/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Starostwem Powiatowym w Żyrardowie na wydanie albumu z Festiwalu Gwiazd w Żyrardowie.

więcej

Nr 117/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie „Zbiorczego planu działań promocyjnych w kraju i zagranicą podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2011 rok”.

więcej
Uchwały zarządu