Uchwały zarządu

Nr 2455/212/12 z dn. 27-11-2012

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/5.2/1/2009 lista nr 10 Priorytet V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” dla Działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 2454/212/12 z dn. 27-11-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej złożonych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/2.1/1/2011 - Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 2453/212/12 z dn. 27-11-2012

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanego pod względem oceny wykonalności projektu do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/7.1/1/2008 lista nr 6 Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” dla Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 2452/212/12 z dn. 27-11-2012

w sprawie pokrycia kosztów zakupu usługi wynajmu sali konferencyjnej na potrzeby spotkania eksperckiej grupy w ramach projektu pn.: „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych” (ChemClust), dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C

więcej

Nr 2451/212/12 z dn. 27-11-2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów świadczenia usługi doradczo – konsultacyjnej (ekspert) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych” (ChemClust), dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C

więcej

Nr 2450/212/12 z dn. 27-11-2012

w sprawie pokrycia kosztów zakupu usługi cateringowej na potrzeby spotkania warsztatowego przedstawicieli partnerów i ekspertów w ramach projektu pn.: „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych” (ChemClust) w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

więcej

Nr 2449/212/12 z dn. 27-11-2012

w sprawie zakupu usługi polegającej na zamieszczeniu na łamach jednego z głównych dzienników opiniotwórczych o zasięgu ogólnopolskim, materiału prasowego promującego projekt systemowy pn.: „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”

więcej

Nr 2448/212/12 z dn. 27-11-2012

w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu materiału prasowego promującego projekt systemowy pn.: „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”

więcej

Nr 2447/212/12 z dn. 27-11-2012

w sprawie przyjęcia Założeń do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

więcej

Nr 2446/212/12 z dn. 27-11-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)

więcej
Uchwały zarządu