Uchwały zarządu

Nr 2605/216/12 z dn. 11-12-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Instytucji Filmowej „Max - Film” S.A.

więcej

Nr 2604/216/12 z dn. 11-12-2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z tytułu uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji sieci elektroenergetycznych kolidujących z budowanym parkingiem w systemie „Parkuj i Jedź” w Błoniu
przy ul. Kolejowej i pozostawienie ich na gruncie objętym władaniem PKP S.A.

więcej

Nr 2603/216/12 z dn. 11-12-2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie bezpłatnego przekazania Gminie Mrozy dokumentacji projektowej oraz przeniesienia pozwolenia na budowę parkingu przy stacji kolejowej Mrozy w systemie „Parkuj i Jedź”

więcej

Nr 2602/216/12 z dn. 11-12-2012

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

więcej

Nr 2601/216/12 z dn. 11-12-2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu umowy użyczenia cyfrowego mammografu

więcej

Nr 2600/216/12 z dn. 11-12-2012

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

więcej

Nr 2599/216/12 z dn. 11-12-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na pokrywanie kosztów transportu sanitarnego w roku 2012

więcej

Nr 2598/216/12 z dn. 11-12-2012

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2012 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

więcej

Nr 2597/216/12 z dn. 11-12-2012

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze polityka społeczna, podobszarze „Działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, obejmujące prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

więcej

Nr 2596/216/12 z dn. 11-12-2012

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze polityka społeczna, podobszarze „Działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, obejmujące prowadzenie ośrodka adopcyjnego

więcej
Uchwały zarządu