Uchwały zarządu

Nr 2674/218/12 z dn. 18-12-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych na zakup usługi polegającej na kompleksowej organizacji X Kongresu Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych

więcej

Nr 2673/218/12 z dn. 18-12-2012

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie

więcej

Nr 2672/218/12 z dn. 18-12-2012

w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2011 rok kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 2671/218/12 z dn. 18-12-2012

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki  Mazowiecka Spółka Taborowa sp. z o.o.

więcej

Nr 2670/218/12 z dn. 18-12-2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie

więcej

Nr 2669/218/12 z dn. 18-12-2012

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu

więcej

Nr 2668/218/12 z dn. 18-12-2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Aneksu Nr 2 do Umowy Rocznej 1/NI/IT-I/D/2012 z dnia 28 grudnia 2011 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 2667/218/12 z dn. 18-12-2012

w sprawie zawarcia umowy ze Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju Regionalnego dotyczącej wspólnego działania w zakresie organizacji spotkania regionalnego w dniu 19 grudnia 2012 r. w Warszawie w przedmiocie konsultacji „Założeń Umowy Partnerstwa” oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na realizację spotkania regionalnego

więcej

Nr 2666/218/12 z dn. 18-12-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-004/12 pt.: „Kierunek – Własna Firma III”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

więcej

Nr 2665/218/12 z dn. 18-12-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary Gózd – Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580” nr RPMA.03.01.00-14-004/09, nr rej. RPO/00004/09/3.1, nr kanc. 1620/09

więcej
Uchwały zarządu