Uchwały zarządu

Nr 1783/90/19 z dn. 16-12-2019

w sprawie umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

więcej

Nr 1782/90/19 z dn. 16-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach naboru pozakonkursowego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014–2020

więcej

Nr 1781/90/19 z dn. 16-12-2019

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza

więcej

Nr 1780/90/19 z dn. 16-12-2019

w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta Kobyłka zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 26+000 do km 26+837,5 w Kobyłce

więcej

Nr 1779/90/19 z dn. 16-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1778/90/19 z dn. 16-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 3.9) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1777/90/19 z dn. 16-12-2019

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Mazowieckiego oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją projektu pn.: „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”, w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1776/90/19 z dn. 16-12-2019

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Mazowieckiego oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją projektu pn.: „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1775/90/19 z dn. 16-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wystąpienia Województwa Mazowieckiego z międzynarodowego zrzeszenia „Airport Regions Conference”

więcej

Nr 1774/90/19 z dn. 16-12-2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy zawartej z Gminą Prażmów o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

więcej
Uchwały zarządu