Uchwały zarządu

Nr 1847/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pt.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014–2020

więcej

Nr 1846/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1845/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1844/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1843/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1842/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/18

więcej

Nr 1841/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014–2020+” w zakresie możliwości jej finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1840/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie zawartej z Powiatem Wołomińskim umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

więcej

Nr 1839/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymania trwałości projektu Województwa Mazowieckiego pn.: „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz udzielenia upoważnienia do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych

więcej

Nr 1838/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymania trwałości projektu kluczowego Województwa Mazowieckiego pn.: „Internet dla Mazowsza” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz udzielenia upoważnienia do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych

więcej
Uchwały zarządu