Uchwały zarządu

Nr 1547/172/20 z dn. 12-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

więcej

Nr 1546/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

więcej

Nr 1545/172//20 z dn. 12-10-2020

w sprawie przyznania nagród rocznych za 2019 rok dyrektorom wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, utworzonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1544/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie przyznania nagród rocznych za 2019 rok kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1543/172/10 z dn. 12-10-2020

w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie realizacji zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

więcej
Uchwały zarządu