Uchwały zarządu

Nr 1618/176/20 z dn. 20-10-2020

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych”, Typ projektów: „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1617/176/20 z dn. 20-10-2020

w sprawie umorzenia należności Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przysługujących od Spółki Klub Mazowiecka Sp. z o.o.

więcej

Nr 1616/176/20 z dn. 20-10-2020

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tej Operze

więcej

Nr 1615/176/20 z dn. 20-10-2020

w sprawie powołania członków Rady przy Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

więcej

Nr 1614/176/20 z dn. 20-10-2020

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu pozakonkursowego Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, realizowanego w roku szkolnym 2020/2021

więcej

Nr 1613/176/20 z dn. 20-10-2020

w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3417/2020 z dnia 7 września 2020 roku zawartej z Polskim Związkiem Unihokeja

więcej

Nr 1612/176/20 z dn. 20-10-2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie”

więcej

Nr 1611/176/20 z dn. 20-10-2020

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Przysuskiego na lata 2020–2025 z perspektywą do roku 2028 – aktualizacja”

więcej

Nr 1610/176/20 z dn. 20-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego, w tym instytucji kultury

więcej

Nr 1609/176/20 z dn. 20-10-2020

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.

więcej
Uchwały zarządu