Uchwały zarządu

Nr 173/204/21 z dn. 02-02-2021

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”

więcej

Nr 172/204/21 z dn. 02-02-2021

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”

więcej

Nr 171/204/21 z dn. 02-02-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

więcej

Nr 170/204/21 z dn. 02-02-2021

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 27/2020/RF-I-SE.433.3.18.AD z dnia 8 grudnia 2020 r.

więcej

Nr 169/204/21 z dn. 02-02-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 dla Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

więcej

Nr 168/204/21 z dn. 02-02-2021

w sprawie wyboru firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną

więcej

Nr 167/204/21 z dn. 02-02-2021

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Wspólników spółki POLREGIO sp. z o.o.

więcej

Nr 166/204/21 z dn. 02-02-2021

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Mińskim dotyczącym współorganizacji projektu pt. „Stolica Kultury Mazowsza" w 2021 roku

więcej

Nr 165/204/21 z dn. 02-02-2021

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarządcę Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tej Operze

więcej

Nr 164/204/21 z dn. 02-02-2021

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu