Uchwały zarządu

Nr 207/205/21 z dn. 09-02-2021

w sprawie powierzenia przez Województwo Mazowieckie przetwarzania danych osobowych Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej w związku z realizacją zasad współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej przy realizacji „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” w obszarze polityki społecznej

więcej

Nr 206/205/21 z dn. 09-02-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 205/205/21 z dn. 09-02-2021

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce

więcej

Nr 204/205/21 z dn. 09-02-2021

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie – „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start–upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”

więcej

Nr 203/205/21 z dn. 09-02-2021

w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2021–2025

więcej

Nr 202/205/21 z dn. 09-02-2021

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: Naprawa drogi dojazdowej do: działek, parkingów i biura w ROD „Bemowo” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020

więcej

Nr 201/205/21 z dn. 09-02-2021

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu

więcej

Nr 200/205/21 z dn. 09-02-2021

w sprawie rozpatrzenia uwag, opinii i wniosków oraz przyjęcia treści projektu planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu

więcej

Nr 199/205/21 z dn. 09-02-2021

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie konkursu pt.: „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

więcej

Nr 198/205/21 z dn. 09-02-2021

w sprawie realizacji wspólnej inwestycji Województwa Mazowieckiego i Skarbu Państwa – Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na nieruchomości położonej w Warszawie przy  ul. Świętojerskiej 9 

więcej
Uchwały zarządu