Uchwały zarządu

Nr 240/208/21 z dn. 17-02-2021

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu stanowiska Sejmiku w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce

więcej
Uchwały zarządu