Uchwały zarządu

Nr 270/210/21 z dn. 22-02-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 269/210/21 z dn. 22-02-2021

w sprawie przeprowadzenia XIII edycji Konkursu Innowator Mazowsza

więcej

Nr 268/210/21 z dn. 22-02-2021

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 4.3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 267/210/21 z dn. 22-02-2021

w sprawie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021 dla województwa mazowieckiego 

więcej

Nr 266/210/21 z dn. 22-02-2021

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Projektów Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 265/210/21 z dn. 22-02-2021

w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego oświadczeń na potrzeby uruchomienia rejestru akcjonariuszy

więcej

Nr 264/210/21 z dn. 22-02-2021

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.

więcej

Nr 263/210/21 z dn. 22-02-2021

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2021-2022 

więcej

Nr 262/210/21 z dn. 22-02-2021

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie na wynajem pomieszczeń

więcej

Nr 261/210/21 z dn. 22-02-2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 9 do Umowy Ramowej nr 4/KM/NI.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu