Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2571/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie odstąpienia od umowy na wykonanie robót adaptacyjno - remontowych budynku przy Rue Victor Hugo 199 w Brukseli przeznaczonego na Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 57 ust. 5 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od umowy Nr ON/KM/ZP/Rb-335-730/06, z dnia 10 kwietnia 2007 r., zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Usługowym Zakładem Remontowo - Budowlanym i Instalacyjnym Kazimierz Mazurek ul. Powstania Styczniowego 83, 20-706 Lublin, dotyczącej wykonania robót adaptacyjno - remontowych w budynku przy Rue Victor Hugo 199 w Brukseli, Belgia, przeznaczonego na Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli, na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 lit.a) i b) tejże umowy.
2. Potwierdza się wszelkie czynności dokonane w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, przez Waldemara Kulińskiego, Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w okresie od dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót