Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2573/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie zbycia samochodów osobowych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie, w drodze zamiany, dwóch samochodów osobowych:
1) Citroen C-5 nr. rej. WH 15459 rok prod. 2003, nr. VIN VF7DCRFNB76406921;
2) Citroen C-5 nr. rej. WH 15460 rok prod. 2003, nr. VIN VF7DCRFNB76433572
w rozliczeniu finansowym za dwa nowe samochody będące przedmiotem postępowań przetargowych prowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót