Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2576/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2008 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w Województwie Mazowieckim zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2008 roku, w celu wykonania zadań publicznych wynikających z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały.
§ 2.

Po wyłonieniu najlepszych ofert, zatwierdzenie wyboru i przekazanie środków na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnych uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 76 kB , Liczba pobrań: 160, Dokument programu Microsoft Word
powrót