Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2577/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie umowy dotyczącej udzielenia Województwu Mazowieckiemu przez Ministra Edukacji Narodowej dotacji celowej na realizację zadania polegającego na zaopatrzeniu biblioteki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu w podręczniki i lektury szkolne w wersji brajlowskiej, czarnodrukowej i na nośnikach elektronicznych.

Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 57 ust. 1 oraz art. 68 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 42 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.2)), oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy Nr DKOS-WSM-524-29/07 w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu przez Ministra Edukacji Narodowej dotacji celowej na realizację zadania polegającego na zaopatrzeniu biblioteki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu ul. Struga 86 w podręczniki i lektury szkolne w wersji brajlowskiej, czarnodrukowej i na nośnikach elektronicznych w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
2. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, upoważnia się Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Mariusza Młynarczyka, Zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, Nr 225, poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1370.

Pliki do pobrania

Rozmiar 37 kB , Liczba pobrań: 141, Dokument programu Microsoft Word
powrót