Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2580/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie zakupu książek, z przeznaczeniem na rzecz upowszechniania kultury na terenie Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590, z późn. zm.1)) i § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 48.911 zł, na zakup książek pt. „Lirnicy mazowieccy”, „Płocki garnizon Wojska Polskiego w latach 1918 – 1939”, Zbiór wierszy Marianny Staśkiewicz, „Tradycje wigilijne”, „Kolędowanie polskie”, „Dzieła wybrane Wincentego Witosa” tom V, „Muzeum Pożarnictwa w Warszawie 1907 – 2007”, „Słownik b. żołnierzy BCh”, które zostaną przeznaczone na rzecz upowszechniania kultury na terenie Województwa Mazowieckiego.
2. Szczegółowe warunki realizacji zakupu, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone w umowach.
3. Do podpisania umów, o których mowa w ust. 2, upoważnia się Jerzego Lacha, Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Bożenę Żelazowską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na zakup, o których mowa w § 1 ust. 1, są zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, z dnia 15 stycznia 2007 r., w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok - w dziale 921, rozdziale 92105 § 4210 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót