Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2581/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia nr 176/KP.TP.II/W/07 z dnia 17 października 2007 r. zawartego z Powiatem Białobrzeskim i Powiatem Grójeckim na oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Pilicy.

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218), w związku z uchwałą Nr 1299/57/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Białobrzeskim i Powiatem Grójeckim dotyczącego współfinansowania znakowania szlaku kajakowego na rzece Pilicy zmienioną uchwałą Nr 2058/80/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 października 2007 r. - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 2269/88/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia nr 176/KP.TP.II/W/07 z dnia 17 października 2007 r. zawartego z Powiatem Białobrzeskim i Powiatem Grójeckim na oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Pilicy, § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Do podpisania aneksu, o którym mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Jerzego Lacha, Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót