Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2588/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem informacji teleadresowych i reklamowych Województwa Mazowieckiego oraz wydatkowania środków na realizację zamówienia.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.2)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) w związku z uchwałą Nr 1290/57/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem informacji teleadresowych i reklamowych Województwa Mazowieckiego - uchwala się, co następuje

§ 1.

W uchwale Nr 1669/69/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem informacji teleadresowych i reklamowych Województwa Mazowieckiego oraz wydatkowania środków na realizację zamówienia § 2. otrzymuje brzmienie:
„§ 2 Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków, w wysokości 25 536,49 zł, na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 710, rozdział 71095, § 4305 - kwota 20 931,55 zł oraz § 4306 - kwota VAT 4 604,94 zł i pochodzą z dochodów własnych.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz.1217, Nr 227,poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.

powrót