Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2589/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Planów Działania dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2008.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz w związku z § 5 Porozumienia nr KL/MZ/2007/1 zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji Plany Działania na lata 2007 – 2008 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetów:
1) VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały;
2) VII „Promocja integracji społecznej”, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały;
3) VII „Regionalne kadry gospodarki”, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały;
4) IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót