Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2590/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wybranym zgodnie z procedurą zaproponowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1154/52/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wybranych zgodnie z procedurą zaproponowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wyraża się zgodę na przekazanie dotacji w 2007 roku:
1) w wysokości 55.800 PLN w dziale 150, rozdział 15011, § 6239, środki pochodzą z refundacji poniesionych wydatków finansowanych z budżetu państwa na publiczny wkład krajowy w związku z wdrażaniem Działania 3.4 ZPORR;
2) w wysokości 130.200 PLN w dziale 150, rozdział 15011, § 6238, środki pochodzą z refundacji poniesionych wydatków finansowanych z funduszy strukturalnych w związku z wdrażaniem Działania 3.4 w ramach ZPORR.”
2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót