Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2591/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisywanie Umów o dofinansowanie Projektów w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pomiędzy Samorządem Województwa a Beneficjentami.

Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1501/211/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisywanie umów o dofinansowanie Projektów w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny Działania 3.4 „Mikroprzedsiebiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pomiędzy Samorządem Województwa a Beneficjentami z późn. zm.2), w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do podpisywania umów upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Stefana Kotlewskiego, Wicemarszałka.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmienionej uchwałami Nr 1403/289/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2006 r., Nr 69/3/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. oraz uchwałą Nr 249/6/06 z dnia 19 grudnia 2006 r.

powrót