Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2592/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi, wniesionej przez mieszkańców wsi Brześce na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, dotyczącej likwidacji przepustów pod drogą wojewódzką nr 724 w miejscowości Brześce.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z § 42 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1270/54/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego2) oraz § 7 ust. 2 Zasad oraz trybu przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 114/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie zasad oraz trybu przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z treścią skargi mieszkańców Brześce na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, dotyczącej likwidacji przepustów pod drogą wojewódzką nr 724 w miejscowości Brześce - skargę uznaje się za bezzasadną.

§ 2.

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podlega doręczeniu skarżącemu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) w brzmieniu nadanym obwieszczeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr 1713/70/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2007 r. oraz uchwałą Nr 2384/92/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2007 r., zmieniającymi uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

powrót