Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2593/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym na terenie Województwa Mazowieckiego oraz wydatkowania środków na jego realizację.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 3 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.2)) i § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218), w związku z uchwałą Nr 2306/89/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym na terenie Województwa Mazowieckiego za rok 2006 - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się propozycję komisji przetargowej wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym na terenie Województwa Mazowieckiego za rok 2006, złożonej przez: Konsorcjum firm ECORYS Nederland B.V., Watermanweg 44, 3006AD Rotterdam oraz ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa, Regon 012755278, NIP 525-19-17-135, która reprezentuje powyższe konsorcjum (jest liderem) za cenę 108.900 zł (z VAT), z terminem wykonania zamówienia - w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy.

§ 2.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków w wysokości 108.900 zł na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007, przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854), w dziale 600, rozdział 60003, § 4390 i pochodzi z dochodów własnych.

§ 3.

Do podpisania umowy w sprawie zak

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.

powrót