Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2596/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie formy i wysokości zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i upoważnienia do ich podpisania.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 i ust. 2 pkt 3 oraz w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) w związku z § 21 pkt 9 uchwały Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV – Pomoc Techniczna, w następującej formie i wysokości:
1) dla projektu Nr 02/695 ,,Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR’, całkowita wartość projektu: 111.836,31 zł wkład ze środków EFRR: 83.877,23 zł, wkład z budżetu państwa: 0,00 zł, wkład własny: 27.959,08 zł,
- w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 83.877,23 zł, oraz ewentualne odsetki do kwoty 54.609,82 zł;
2) dla projektu Nr 02/696 ,,Szkolenie dla członków KOP – działanie 2.5 i 3.4 ’’, całkowita wartość projektu: 8.500,00 zł, wkład ze środków EFRR 6.375,00 zł, wkład z budżetu państwa: 2.125,00 zł, wkład własny: 0,00 zł,
- w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 8.500,00 zł, oraz ewentualne odsetki do kwoty 1.111,05 zł.

§ 2.

Do podpisania zabezpieczeń, o których mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Waldemara Kulińskiego, Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, łącznie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Skarbnikowi Województwa

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót