Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2597/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności wierzytelności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego należnej od Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny „STERNIK”.

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 4 pkt 1 i § 6 uchwały Nr 85/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 139, poz. 4594) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odroczenie terminu płatności wierzytelności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego należnej od Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny „STERNIK” z siedzibą w Warszawie, w kwocie 300.000 zł – należność główna z tytułu sprzedaży nieruchomości, oraz należne odsetki umowne oraz odsetki za zwłokę.

§ 2.

Ustala się termin płatności wierzytelności, o której mowa w § 1, na dzień 15 grudnia 2007 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót