Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2602/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umowy kredytowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB).

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 194 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2)), w związku z uchwałą Nr 202/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązania finansowego w formie długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu w latach 2007 – 2009 - uchwala się ,co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 2481/96/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 4 grudnia 2007 r. w sprawie zawarcia umowy kredytowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) wprowadza się następujące zmiany :
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2. Do zawarcia umowy, o której mowa w § 1, upoważnia się Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Piotra Szprendałowicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3.Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984

powrót