Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2604/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie stanowiska do wniosku Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego o projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) w związku z § 4 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr 81/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 października 2003 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego oraz jej zmian - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się stanowisko Zarządu Województwa Mazowieckiego wobec wniosku Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego o projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2008 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót