Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2606/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2007 i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), oraz art. 180, w związku z art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2007 i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Prognozę, o której mowa w § 1, przedstawia się Sejmikowi Województwa Mazowieckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz Nr 82, poz. 560.

powrót