Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2611/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie refundacji na zrealizowane zadania dofinansowywane w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), § 85 ust. 2 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232 poz. 6218), w związku z uchwałą Nr 98/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami, z późn. zm.3) oraz uchwałą Nr 951/39/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami, z późn. zm.4) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 2559/96/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie refundacji na zrealizowane zadania dofinansowywane w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) Gminy Olszewo-Borki – w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”;”,
b) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) w dziale 801, rozdziale 80101, § 2710 – zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5a”,
c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5) W czasie nieobecności, w dniach 10 - 14 grudnia 2007 roku Marszałka Województwa Mazowieckiego upoważnienie o którym mowa w ust. 4, przysługuje łącznie: Waldemarowi Roszkiewiczowi, Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.
3) Zmienioną uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 123/07 z dnia 10 września 2007r., uchwałą Nr 171/07 z dnia 15 października 2007 r. oraz uchwałą Nr 208/07 z dnia 26 listopada 2007r.
4) Zmieniona uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1608/68/07 z dnia 9 sierpnia 2007 r., Nr 1680/70/07 z dnia 21 sierpnia 2007 r. i Nr 1905/77/07 z dnia 18 września 2007 r.

Pliki do pobrania

Rozmiar 58 kB , Liczba pobrań: 162, Dokument programu Microsoft Word
powrót